Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1    Autobedrijfwebsite.nl / Websitevoorgarage.nl, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jommens technische handelsonderneming, handelend onder de naam Autobedrijfwebsite / Websitevoorgarage.nl, de leverancier van de Dienst.

1.2    Dienst: de online software die Autobedrijfwebsite.nl / Websitevoorgarage.nlin gebruik geeft aan en host voor de gebruiker in de betaalde versie.

1.3    Websitehouder, oftewel ‘je’, ‘jij’, ‘jouw’, ‘jullie’: de (rechts)persoon die de Dienst van ons afneemt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4    Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Autobedrijfwebsite.nl / Websitevoorgarage.nl en de Webontwikkelaar op grond waarvan wij onze diensten verlenen, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1     Op alle aanbiedingen die wij doen en overeenkomsten die wij sluiten, zijn deze voorwaarden van toepassing. Als je zelf Algemene Voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1    De Overeenkomst tussen jou en Autobedrijfwebsite.nl / Websitevoorgarage.nl komt tot stand nadat je alle gegevens in het registratieproces hebt ingevuld, akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden en de start van je website hebt bevestigd, bijvoorbeeld door op de knop ‘Website aanmaken’ te klikken.

3.2    Wij hebben het recht zonder opgaaf van redenen de aanmaak van een website ongedaan te maken of de aanmaak van een website te voorkomen.

Artikel 4. Rechten en verplichtingen Autobedrijfwebsite.nl / Websitevoorgarage.nl

4.1    Wij doen er alles aan om de Dienst altijd volledig beschikbaar te stellen aan jou. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de Dienst altijd volledig beschikbaar is. Als de Dienst niet (volledig) beschikbaar is, doen wij er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen en geldt artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

4.2    In sommige gevallen kan sprake zijn van overmacht waardoor het voor ons niet mogelijk is om de Dienst beschikbaar te stellen. Bij overmacht denken wij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag, oorlog, staking van personeel, een brand of een natuurramp, of digitale aanvallen (bijvoorbeeld DDoS), inbraken of beslaglegging op onze servers. Ook andere oorzaken voor overmacht zijn denkbaar. In het geval van overmacht hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. Wij hoeven aan jou in dat geval geen schade te vergoeden.

4.3    Wij mogen naar eigen inzicht en zonder overleg met jou wijzigingen aanbrengen in de Dienst. Daarnaast mogen wij derden inschakelen bij de uitvoeren van onze werkzaamheden.

4.4    Wij mogen in de Dienst en e-mails naar jouw klanten een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt dat je gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast kunnen er technische redenen zijn waarom je soms onze naam kan terugvinden in het internetadres van je website.

4.5    Wij mogen technische maatregelen nemen ter bescherming van ons, de Dienst. Je mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken.

4.6    Wij informeren je per e-mail over de ontwikkelingen rondom de Dienst en over aanvullende diensten van onze partners. Stel je dit niet op prijs, dan kun je je hiervoor afmelden in de beheeromgeving van de Dienst.

4.7    Indien je je niet houdt aan de afspraken of wij het vermoeden hebben dat dit zo is, dan hebben wij het recht onze verplichtingen ten opzichte van jou op te schorten. Dit betekent dat wij over mogen gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van jouw website.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen Websitehouder

5.1    Je verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve recht om de Dienst te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) website.

5.2    Wij willen weten met wie wij zaken doen en hoe wij jou kunnen bereiken. Hiervoor vragen wij enkele (persoons)gegevens. Je bent verplicht om de door ons verlangde gegevens in op de ‘Website aanmaken’ pagina naar waarheid in te vullen en actueel te houden in uw CMS.

5.3    Jij stemt er mee in dat wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Wij spannen ons in deze persoonsgegevens zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden. In onze Privacy Policy staat omschreven hoe wij omgaan met de gegevens die wij verzamelen. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplegen op onze website.

5.4    Het is mogelijk dat de politie, justitie of een andere autoriteit vraagt om jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken deze gegevens alleen als we aan een vordering moeten voldoen en we dit conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) mogen. Als wij een vordering krijgen zullen we jou daarover informeren, tenzij we gevorderd worden om dat niet te doen. Als wij verplicht zijn om jouw gegevens te verstrekken zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dat voor jou heeft.

5.5    Jij bent zelf verantwoordelijk voor het exploiteren van de website. We willen wel dat je je houdt aan de wet- en regelgeving en wij hebben het recht je website (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat dat niet het geval is. Wij zullen dit onder andere kunnen doen als (wij vermoeden dat):

 • Je gestolen producten aanbiedt;
 • Je producten / diensten aanbiedt, die je op grond van de wet niet zou mogen aanbieden
 • (bijvoorbeeld wapens, drugs en andere verboden middelen of gok-gerelateerde diensten);
 • Je producten / diensten aanbiedt, waardoor je een inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden (bijvoorbeeld tassen die wel heel erg lijken op tassen van een bepaald couturemerk);
 • Je probeert via de website toegang te krijgen tot andere computers of computersystemen, of hier virussen of andere programma’s verspreidt of laat verspreiden.

5.6    Je beseft dat we het belangrijk vinden dat de gegevens van bezoekers en klanten van jouw website goed beschermd zijn. Hiervoor nemen we technische maatregelen. Daarnaast ben jij zelf verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk beschermen van de (persoons)gegevens die jij bewaart en gebruikt in jouw website. Dit doe je door je wachtwoord geheim te houden en regelmatig te wijzigen. Het is verplicht om te beschrijven hoe je met de (persoons)gegevens omgaat in een Privacy Policy. Tref jij niet de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Worden wij door een derde aangesproken, dan geldt artikel 11.3.

Artikel 6. Prijzen

6.1    Wij zijn een Europees bedrijf en de prijzen van onze diensten staan dan ook vermeld in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief belastingen (zoals btw) en andere overheidsheffingen.

6.2    Wij hebben het recht onze prijzen van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld als correctie van de inflatie. Dit is geen reden om het contract voortijdig te beëindigen.

6.3    Het is mogelijk dat de prijzen op onze website een typefout bevatten. Wij hebben dan het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

Artikel 7. Betalingen

7.1    We sturen je maandelijks een factuur. Als wij jou een factuur sturen, dien je deze binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Wij hoeven geen betalingsherinneringen te sturen om vervolgstappen te nemen, maar proberen dit natuurlijk wel te doen.

7.2    Als je niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan hebben wij het recht jou niet langer toegang te geven tot de Dienst. Dit betekent dat jij en je klanten geen toegang meer hebben tot de website. Wij zijn niet verplicht de schade die jij lijdt of de kosten die jij hierdoor maakt te vergoeden. Jij bent nog wel altijd verplicht de factuur / facturen te betalen.

7.3    Als je niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan kunnen wij de vordering ter incasso uit handen geven. De kosten die wij hierdoor maken, belasten wij aan jou door. Bij de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten sluiten wij aan bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1    Wij zijn trots op de Dienst die wij hebben ontwikkeld. Dat is ook de reden dat wij de software, teksten, het (beeld)materiaal en andere zaken die onze Dienst maken tot wat het is, beschermen. Zoals in artikel 5.1 opgenomen, verkrijg jij alleen het recht gebruik te mogen maken van de Dienst. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de Dienst komen aan ons toe. Jij mag hierop geen inbreuk maken, door bijvoorbeeld onze Dienst of enig element hieruit te kopiëren en/of te wijzigen.

Artikel 9. Duur en beëindiging

9.1    De Overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) jaar. Als je de Overeenkomst na een jaar wilt beëindigen, kun je tot één (1) maand vóór het einde per e-mail of post opzeggen. Wordt de Overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens verlengd met opnieuw één (1) jaar.

9.2    Naast de rechten die wij op grond van de wet hebben, hebben wij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, in de volgende gevallen:

 • Jij je faillissement aanvraagt of je in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Jij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan jou (voorlopige) surseance van
 • betaling wordt verleend;
 • Jij de beschikking over je vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
 • Jij onder curatele of bewind bent gesteld;
 • Jij één van de bepalingen uit artikel 5.5 niet nakomt.

9.3    Dat wij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang mogen opzeggen, betekent niet dat je niet verplicht bent de openstaande facturen te betalen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1    Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die jij lijdt, doordat jij niet (ongestoord) gebruik kunt maken van de Dienst. Hierbij maakt het niet uit of dit wordt veroorzaakt door een storing (bij derden) of doordat wij jou geen toegang geven tot de Dienst, bijvoorbeeld omdat wij het vermoeden hebben dat jij de Overeenkomst niet nakomt. Ook zijn wij niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht, zoals omschreven in artikel 4.2. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor de door jou misgelopen verkopen. Dit is slechts anders als wij de schade opzettelijk veroorzaken of sprake is van grove schuld. Het is aan te raden om zelf een extra verzekering af te sluiten voor deze gevallen.

10.2    Wij doen er alles aan om de gegevens van de Websitehouder veilig te stellen, maar wij kunnen deze veiligheid niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verlies van gegevens die zijn verzameld of gecreëerd door het gebruik van onze Dienst.
Artikel 11. Derden

11.1    Wij bieden de Websitehouder de mogelijkheid om een website te starten, maar zijn verder op geen enkele manier betrokken bij het bedrijf van de Websitehouder. Wij zijn dus ook geen partij bij de overeenkomsten die de websitehouder sluit met de klanten die wat kopen in de website. De Websitehouder is zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor het aangeboden assortiment, de producten en/of diensten, de kwaliteit en dergelijke. Als derde kun je ons dus niet aanspreken op de door de Websitehouder aangeboden producten en/of diensten, de kwaliteit en deugdelijkheid hiervan, de reclame-uitingen en de (wijze van) afhandeling van de bestellingen en/of betalingen.

11.2    Wij zijn nooit aansprakelijk en zijn nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde lijdt ten gevolge van (een afspraak, dienst of product op) de website.

11.3    Indien wij door derden worden aangesproken voor een kwestie waarvoor jij verantwoordelijk en/of aansprakelijk bent, dan ben je verplicht ons te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Vrijwaren betekent onder andere dat je ons bijstaat (in een procedure) tegen deze derde en alle schade vergoedt die wij hierdoor lijden. Wij zullen je zo spoedig mogelijk informeren als zo’n situatie zich voordoet. Jij zult deze derde onmiddellijk schriftelijk laten weten dat niet wij maar jij verantwoordelijk en/of aansprakelijk bent. Werk je niet of onvoldoende mee, dan zullen wij onszelf verdedigen. De kosten die wij hierdoor maken (bijvoorbeeld advocaatkosten) belasten wij volledig aan jou door.

Artikel 12. Domeinnamen

12.1    Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam.

12.2    Indien je een domeinnaam verkrijgt, ga je ermee akkoord dat wij deze op jouw naam en risico laten registreren bij een door ons gekozen domein hostingpartij.

12.3    Indien wij door derden worden aangesproken in verband met het gebruik van jouw domeinnaam, dan ben je verplicht ons te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Hiervoor geldt dezelfde vrijwaringsplicht als bij artikel 11.3.

12.4    Bij het einde van de Overeenkomst vervalt de voor jou geregistreerde en gekoppelde domeinnaam. Als je je domeinnaam wilt kunnen blijven gebruiken, dan ben je hier zelf verantwoordelijk voor en dien je hiervoor zelf alle noodzakelijke stappen te nemen. Wij kunnen hierbij alleen behulpzaam zijn door je een verhuiscode te verstrekken. Een verhuiscode verstrekken wij pas als jij aan al je (betalings)verplichtingen op basis van de Overeenkomst hebt voldaan.

Artikel 13. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

13.1    Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen op autobedrijfwebsite.nl/voorwaarden.

Artikel 14.  Diversen

14.1    Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een geschil ontstaat tussen ons welke voortvloeit of samenhangt met deze Overeenkomst, dan is de Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

14.2    Wij doen zaken met jou. Alleen met onze schriftelijke toestemming kun je de rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen aan een derde.

14.3    Het is mogelijk dat een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden in strijd met de wet blijkt te zijn en daardoor niet geldig (nietig) is. Dit betekent niet dat de volledige Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet meer geldig is/zijn. Als deze situatie zich voordoet, zullen wij samen met jou zoeken naar een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de oude bepaling, maar niet in strijd is met de wet.

Heeft u vragen? Deze kun je stellen door te mailen naar info@autobedrijfwebsite.nl.